SSD 時代

之前壞左隻 hard disk,成個 OS 要重新裝過,所以順便買埋隻 SSD 加快開機速度。一般人塔式電腦都會選擇買 2.5 吋 SSD,價錢較平而且唔駛膽心相容問題,可惜我選擇左細機箱,沒有足夠空間放第 3 隻 hard disk,於是 M.2 SSD 成為唯一的選擇。

Read more →

砌新機

執左張單成兩個星期,昨日終於都去左深水步買部機番來。呢部機都有唔少人俾過意見,雖然好多最尾都冇聽到,不過都好多謝各位。

本身預的 budget 係 3500 ,點知個日俾張單間鋪報價,部機真係 3500 ,啱啱好,不過好可惜本身買個個火牛冇貨,要買個勁少少的,貴 10 元,令到我 Over Budget 10 元,要自己貼出來。

Read more →